Metryczka

Internet:

Lea Addicks
tel.: +49 4451 122-110
e-mail: lea.addicks@heinenheinen.biz

 

————————————————————————————————————————————

Przedsiębiorstwo:

Heinen Freezing GmbH & Co. KG

Achternstr. 1-17
26316 Varel
Postfach 1320
Germany

tel.: +49 4451 122-0
fax: +49 4451 122-122

e-mail: info@heinenheinen.biz
web: www.heinen.biz

 

————————————————————————————————————————————

Dyrekcja:

dypl. inż. Jochen Hottinger MBA

Sąd Rejonowy w Oldenburgu HRA 201758

Nr NIP: DE 268617766

 

————————————————————————————————————————————

Projekt i programowanie:
DIE ALCHEMISTEN AG
Heinrich-Renken-Str. 1
26127 Oldenburg
www.alchemisten.de

 

————————————————————————————————————————————

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej / Disclaimer

Zawartość oferty internetowej

Firma Heinen Freezing GmbH & Co. KG nie przejmuje żadnej odpowiedzialności cywilnej za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Zasadniczo wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy Heinen Freezing GmbH & Co. KG, wynikające ze szkód materialnych lub intelektualnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wynikających z wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, o ile firmie Heinen Freezing GmbH & Co. KG nie udowodni się działania umyślnego lub winy spowodowanej rażącym niedbalstwem.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Firma Heinen Freezing GmbH & Co. KG z naciskiem zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub do zamknięcia części stron lub całej oferty bez konieczności specjalnego powiadamiania, lub do czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikowania.

Odsyłacze do innych stron internetowych i linki

W odniesieniu do bezpośrednich i pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (“linków”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności firmy Heinen Freezing GmbH & Co. KG, obowiązek przyjęcia odpowiedzialności cywilnej przez firmę Heinen Freezing GmbH & Co. KG jest możliwy tylko wtedy, gdy znana jej była ta zawartość, i gdy była ona pod względem technicznym i w ramach swoich możliwości w stanie zapobiec użytkowaniu takiej niezgodnej z prawem zawartości.

Dlatego firma Heinen Freezing GmbH & Co. KG z naciskiem oświadcza, że w momencie wstawiania linku strona, do której link ten odsyła, była wolna od nielegalnych treści. Firma Heinen Freezing GmbH & Co. KG nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ strony, na treść na zlinkowanych / powiązanych stronach, ani na inicjatora. Dlatego też firma dystansuje się niniejszym z naciskiem od wszelkich zawartości na wszystkich zlinkowanych / powiązanych stronach, jakie zmieniono od chwili wstawienia linku. Stwierdzenie to dotyczy także linków i odsyłaczy umieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej a także wpisów obcych w założonej przez firmę Heinen Freezing GmbH & Co. książce gości, na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych. Wyłączną odpowiedzialność cywilną za nielegalną, błędną lub niekompletną zawartość, a w szczególności za szkody, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem lub niekorzystaniem z oferowanych w taki sposób informacji, ponosi autor strony, do której prowadzi odnośnik, a nie podmiot, który poprzez link jedynie odsyła do opublikowanej treści.

Ochrona prawa własności i prawa oznaczeń odróżniających

Firma Heinen Freezing GmbH & Co. KG czyni starania, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw własności w odniesieniu do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, lub żeby stosować sporządzone we własnym zakresie lub bezlicencyjne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty.

Wszystkie wymienione w obrębie internetowej oferty i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń obowiązującym w danym przypadku prawom o oznaczeniach odróżniających oraz prawom własności ich zarejestrowanych właścicieli. Zwykłe oświadczenie nie może być podstawą wnioskowania, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Copyright dla opublikowanych, sporządzonych we własnym zakresie przez firmę Heinen Freezing GmbH & Co. KG obiektów pozostaje wyłącznie przy firmie Lupenrein GmbH. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnego pozwolenia firmy Heinen Freezing GmbH & Co. KG jest niedozwolone.

Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych personalnych lub handlowych (adresów e-mailowych, nazwisk, adresów), to podanie tych danych przez użytkownika odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług i zapłata za nie jest dozwolone – o ile jest to technicznie możliwe i leży w ramach możliwości – także bez podawania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej. Jeżeli części tego tekstu lub poszczególne sformułowania w nim zawarte nie będą odpowiadać aktualnej sytuacji prawnej, przestaną jej odpowiadać lub będą jej odpowiadać niekompletnie, nie wpłynie to na ważność pozostałych części tego dokumentu.

 

X

Osoba kontaktowa

Wybierzcie Państwo swój kraj, abyśmy mogli podać właściwą osobę kontaktową.