Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z wymienionymi w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) danymi użytkowników serwisu.

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest podmiot wymieniony w nocie prawnej.

Dane o sposobie korzystania z serwisu

W trakcie korzystania z naszego serwisu zapisywane są jako protokół tzw. dane o sposobie korzystania z serwisu, które następnie przejściowo są analizowane do celów statystycznych w ramach poprawy jego jakości. Są to następujące dane:

 • nazwa i adres wywołanej strony,
 • data i godzina zapytania,
 • przekazana ilość danych,
 • status dostępu (otwarte strony, strony nieznalezione),
 • opis używanej przez użytkownika przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • URL strony odsyłającej,
 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie, który jest skracany w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika.

Ww. dane są analizowane tylko w sposób zanonimizowany.

Zapisywanie adresu IP

Ponadto, nie przetwarzamy adresów IP.

Bezpieczeństwo danych

Aby optymalnie chronić dane użytkowników przed niepowołanym dostępem, stosujemy określone środki techniczne i organizacyjne. Wykorzystujemy na naszych stronach procedury szyfrowania. Informacje użytkownika są przesyłane z jego komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu przy użyciu szyfrowania TLS. Zazwyczaj można to rozpoznać po ikonie zamkniętej kłódki w pasku adresowym przeglądarki oraz adresie zaczynającym się od http://https://.

Niezbędne pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie niezbędne do korzystania z naszych stron.

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i odczytywane z niego. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane również po zakończeniu sesji.

Tych niezbędnych plików cookie nie wykorzystujemy do analizy, śledzenia ani do celów marketingowych.

Niektóre z tych plików zawierają wyłącznie informacje na temat określonych ustawień i nie jest możliwe ich powiązanie z konkretną osobą. Mogą być one również niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu w zakresie nawigacji, bezpieczeństwa i prezentacji treści.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o generowaniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste. W ustawieniach przeglądarki można również wyświetlić pliki cookie już zapisane, usunąć je i zapobiec generowaniu nowych. Zaznaczamy jednak, że może to spowodować ograniczenie funkcjonalności naszego serwisu, w tym niedziałanie jego funkcji kluczowych.

Oferent

Cel

Okres przechowywania

Heinen Freezing GmbH & Co. KG

Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie w aktualnej domenie.

1 rok

Google Analytics

Do projektowania naszych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem wykorzystujemy narzędzie do analityki internetowej „Google Analytics”. Google Analytics tworzy profile użytkowania na podstawie pseudonimów. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są i odczytywane przez nas trwałe pliki cookie. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać użytkowników powracających na nasz serwis i policzyć ich jako takich.

W ramach usługi Google Analytics korzystamy ze wsparcia Google Ireland Limited i Google LLC. (USA) będących podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO. Z tego względu przetwarzanie danych może odbywać się również poza UE, wzgl. EOG. W przypadku Google LLC nie można zakładać odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu przetwarzanie danych na terenie USA. Istnieje ryzyko dostępu władz do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru, bez powiadamiania użytkownika i bez możliwości podjęcia przez niego środków prawnych. Użytkownik musi mieć to na uwadze, jeśli zdecyduje się wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z Google Analytics. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO lub § 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o mediach elektronicznych [TMG], jeśli użytkownik wyraził zgodę poprzez baner w naszym serwisie. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.  

Formularz kontaktowy 

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Warunkiem skorzystania z niego jest podanie danych w polach obowiązkowych, abyśmy mogli przetworzyć i sprawdzić zapytanie.

Dane te wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO celem udzielenia odpowiedzi użytkownikowi.

Oprócz tego użytkownik może również sam zdecydować, czy chce przekazać nam więcej informacji. Informacje te podje się dobrowolnie i nie są wymagane do kontaktu z nami. Podane dobrowolnie dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Usuwamy te dane, jeśli nie są one już potrzebne i jeżeli nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. 

Jeżeli dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to może on w dowolnym momencie sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych. W tym celu należy napisać na adres Datenschutz@heinen.biz.

Zapytanie mailowe, telefoniczne lub faksem

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, to jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, treść zapytania) zapisujemy i przetwarzamy w celu realizacji tego zapytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie ma związek z zawarciem lub wykonaniem umowy We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas.

Dane przekazane przez użytkownika w e-mailu pozostają u nas do czasu zażądania przez niego ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub ustania celu ich przechowywania (np. po opracowaniu sprawy użytkownika). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – zwłaszcza postanowienia dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rekrutacja/aplikacja

Użytkownik ma możliwość ubiegania się o pracę na stanowisku wymienionym przez nas w ogłoszeniach o naborze i w tym celu przesłania swojej aplikacji na podany adres e-mail lub adres pocztowy.

Do rozpatrzenia aplikacji użytkownika niezbędne są następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres
 • adres e-mail
 • list motywacyjny
 • CV
 • świadectwa i poświadczenia kwalifikacji

Przetwarzamy te dane wyłącznie do celów postępowania rekrutacyjnego zgodnie z § 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Dane nie są przetwarzane do innych celów.

Ponadto użytkownik może sam zdecydować, czy chce nam przekazać więcej informacji, takich jak numer telefonu, zainteresowania, zdjęcie itp., w celu lepszej oceny jego aplikacji lub dla ułatwienia komunikacji. Informacje te podje się dobrowolnie i nie są wymagane do aplikowania na dane stanowisko. Jeśli użytkownik zawrze w swoim zgłoszeniu dobrowolne informacje, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez nas wyłącznie do celów postępowania rekrutacyjnego. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy przesłać na adres Datenschutz@heinen.biz.

Dane użytkownika są traktowane poufnie. Jeżeli zgłoszenie użytkownika nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, dokumenty użytkownika zostaną usunięte najpóźniej sześć miesięcy po wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu kandydatury. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Jeżeli zgłoszenie użytkownika miałoby być brane pod uwagę również w innych lub przyszłych ogłoszeniach o pracę, będzie się to odbywało wyłącznie na podstawie jego zgody. Prośbę taką użytkownik powinien wyraźnie zaznaczyć bezpośrednio w swojej aplikacji. Przetwarzamy wówczas dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i usuwamy aplikację użytkownika po dwóch latach. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy przesłać na adres Datenschutz@heinen.biz.

Okres przechowywania

O ile nie poinformowaliśmy w poszczególnych przypadkach o okresie przechowywania danych, usuwamy je, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu przetwarzania i jeżeli tylko nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie ich przechowywania.

Inne podmioty przetwarzające

Dane użytkownika przekazujemy w ramach przetwarzania na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspierają nas w prowadzeniu serwisu i związanych z tym procesów. Są to np. dostawcy usług hostingowych. Nasi usługodawcy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania naszych instrukcji i działania w ramach stosownej umowy.

Poniżej zamieszczamy wykaz podmiotów przetwarzających, z którymi współpracujemy (o ile brakuje go w poprzednim tekście polityki prywatności). Jeżeli w ramach powyższego konieczne jest przesłanie danych poza UE lub EOG, informujemy o odpowiednim poziomie ochrony danych. 

Podmiot przetwarzający

Cel

Odpowiedni poziom ochrony danych

Hetzner Online GmbH

Hosting strony www i wsparcie

Przetwarzanie tylko na terenie UE/EOG

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

W ramach przetwarzania danych osobowych użytkowników, przepisy RODO przyznają im jako osobom, których dane dotyczą, określone prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkownika; jeżeli tak jest, użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych osobowych jego dotyczących, i ew. uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z wymienionych w art. 17 RODO okoliczności.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas trwania kontroli przez administratora, jeżeli zachodzi jedna z wymienionych w art. 18 RODO okoliczności, np. jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W przypadkach określonych w art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo żądać udostępnienia tych danych stronom trzecim.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, w myśl art. 7 ust. 3 RODO ma on prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Należy pamiętać, że wycofanie zgody jest skuteczne tylko na przyszłość i nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli podstawę prawną gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora) lub art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Nie przetwarzamy już tych danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wnoszenia skargi w organie nadzorczym (art. 77 RODO)

Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, użytkownik ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Prawa tego można dochodzić w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dochodzenie praw

O ile nie określono powyżej inaczej, w celu dochodzenia swoich praw należy napisać do Datenschutz@heinen.biz.

All

Be our guest

Request your voucher here

and meet us at your favorite trade fair

Kontakt

Contact Heinen

You still haven’t learned enough on this website? Feel free to contact us.

Heinen offers 24/7 service.
+49 4451 122 120