Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z wymienionymi w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) danymi użytkowników serwisu.

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest podmiot wymieniony w nocie prawnej.

Dane o sposobie korzystania z serwisu

W trakcie korzystania z naszego serwisu zapisywane są jako protokół tzw. dane o sposobie korzystania z serwisu, które następnie przejściowo są analizowane do celów statystycznych w ramach poprawy jego jakości. Są to następujące dane:

 • nazwa i adres wywołanej strony,
 • data i godzina zapytania,
 • przekazana ilość danych,
 • status dostępu (otwarte strony, strony nieznalezione),
 • opis używanej przez użytkownika przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • URL strony odsyłającej,
 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie, który jest skracany w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika.

Ww. dane są analizowane tylko w sposób zanonimizowany.

Zapisywanie adresu IP

Ponadto, nie przetwarzamy adresów IP.

Bezpieczeństwo danych

Aby optymalnie chronić dane użytkowników przed niepowołanym dostępem, stosujemy określone środki techniczne i organizacyjne. Wykorzystujemy na naszych stronach procedury szyfrowania. Informacje użytkownika są przesyłane z jego komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu przy użyciu szyfrowania TLS. Zazwyczaj można to rozpoznać po ikonie zamkniętej kłódki w pasku adresowym przeglądarki oraz adresie zaczynającym się od http://https://.

Niezbędne pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie niezbędne do korzystania z naszych stron.

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i odczytywane z niego. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane również po zakończeniu sesji.

Tych niezbędnych plików cookie nie wykorzystujemy do analizy, śledzenia ani do celów marketingowych.

Niektóre z tych plików zawierają wyłącznie informacje na temat określonych ustawień i nie jest możliwe ich powiązanie z konkretną osobą. Mogą być one również niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu w zakresie nawigacji, bezpieczeństwa i prezentacji treści.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o generowaniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste. W ustawieniach przeglądarki można również wyświetlić pliki cookie już zapisane, usunąć je i zapobiec generowaniu nowych. Zaznaczamy jednak, że może to spowodować ograniczenie funkcjonalności naszego serwisu, w tym niedziałanie jego funkcji kluczowych.

Oferent

Cel

Okres przechowywania

Heinen GmbH & Co. KG

Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie w aktualnej domenie.

1 rok

Google Analytics

Do projektowania naszych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem wykorzystujemy narzędzie do analityki internetowej „Google Analytics”. Google Analytics tworzy profile użytkowania na podstawie pseudonimów. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są i odczytywane przez nas trwałe pliki cookie. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać użytkowników powracających na nasz serwis i policzyć ich jako takich.

W ramach usługi Google Analytics korzystamy ze wsparcia Google Ireland Limited i Google LLC. (USA) będących podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO. Z tego względu przetwarzanie danych może odbywać się również poza UE, wzgl. EOG. W przypadku Google LLC nie można zakładać odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu przetwarzanie danych na terenie USA. Istnieje ryzyko dostępu władz do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru, bez powiadamiania użytkownika i bez możliwości podjęcia przez niego środków prawnych. Użytkownik musi mieć to na uwadze, jeśli zdecyduje się wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z Google Analytics. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO lub § 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o mediach elektronicznych [TMG], jeśli użytkownik wyraził zgodę poprzez baner w naszym serwisie. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.  

Formularz kontaktowy 

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Warunkiem skorzystania z niego jest podanie danych w polach obowiązkowych, abyśmy mogli przetworzyć i sprawdzić zapytanie.

Dane te wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO celem udzielenia odpowiedzi użytkownikowi.

Oprócz tego użytkownik może również sam zdecydować, czy chce przekazać nam więcej informacji. Informacje te podje się dobrowolnie i nie są wymagane do kontaktu z nami. Podane dobrowolnie dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Usuwamy te dane, jeśli nie są one już potrzebne i jeżeli nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. 

Jeżeli dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to może on w dowolnym momencie sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych. W tym celu należy napisać na adres Datenschutz@heinen.biz.

Zapytanie mailowe, telefoniczne lub faksem

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, to jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, treść zapytania) zapisujemy i przetwarzamy w celu realizacji tego zapytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie ma związek z zawarciem lub wykonaniem umowy We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas.

Dane przekazane przez użytkownika w e-mailu pozostają u nas do czasu zażądania przez niego ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub ustania celu ich przechowywania (np. po opracowaniu sprawy użytkownika). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – zwłaszcza postanowienia dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rekrutacja/aplikacja

Użytkownik ma możliwość ubiegania się o pracę na stanowisku wymienionym przez nas w ogłoszeniach o naborze i w tym celu przesłania swojej aplikacji na podany adres e-mail lub adres pocztowy.

Do rozpatrzenia aplikacji użytkownika niezbędne są następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres
 • adres e-mail
 • list motywacyjny
 • CV
 • świadectwa i poświadczenia kwalifikacji

Przetwarzamy te dane wyłącznie do celów postępowania rekrutacyjnego zgodnie z § 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Dane nie są przetwarzane do innych celów.

Ponadto użytkownik może sam zdecydować, czy chce nam przekazać więcej informacji, takich jak numer telefonu, zainteresowania, zdjęcie itp., w celu lepszej oceny jego aplikacji lub dla ułatwienia komunikacji. Informacje te podje się dobrowolnie i nie są wymagane do aplikowania na dane stanowisko. Jeśli użytkownik zawrze w swoim zgłoszeniu dobrowolne informacje, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez nas wyłącznie do celów postępowania rekrutacyjnego. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy przesłać na adres Datenschutz@heinen.biz.

Dane użytkownika są traktowane poufnie. Jeżeli zgłoszenie użytkownika nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, dokumenty użytkownika zostaną usunięte najpóźniej sześć miesięcy po wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu kandydatury. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Jeżeli zgłoszenie użytkownika miałoby być brane pod uwagę również w innych lub przyszłych ogłoszeniach o pracę, będzie się to odbywało wyłącznie na podstawie jego zgody. Prośbę taką użytkownik powinien wyraźnie zaznaczyć bezpośrednio w swojej aplikacji. Przetwarzamy wówczas dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i usuwamy aplikację użytkownika po dwóch latach. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy przesłać na adres Datenschutz@heinen.biz.

Okres przechowywania

O ile nie poinformowaliśmy w poszczególnych przypadkach o okresie przechowywania danych, usuwamy je, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu przetwarzania i jeżeli tylko nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie ich przechowywania.

Inne podmioty przetwarzające

Dane użytkownika przekazujemy w ramach przetwarzania na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspierają nas w prowadzeniu serwisu i związanych z tym procesów. Są to np. dostawcy usług hostingowych. Nasi usługodawcy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania naszych instrukcji i działania w ramach stosownej umowy.

Poniżej zamieszczamy wykaz podmiotów przetwarzających, z którymi współpracujemy (o ile brakuje go w poprzednim tekście polityki prywatności). Jeżeli w ramach powyższego konieczne jest przesłanie danych poza UE lub EOG, informujemy o odpowiednim poziomie ochrony danych. 

Podmiot przetwarzający

Cel

Odpowiedni poziom ochrony danych

Hetzner Online GmbH

Hosting strony www i wsparcie

Przetwarzanie tylko na terenie UE/EOG

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

W ramach przetwarzania danych osobowych użytkowników, przepisy RODO przyznają im jako osobom, których dane dotyczą, określone prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkownika; jeżeli tak jest, użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych osobowych jego dotyczących, i ew. uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z wymienionych w art. 17 RODO okoliczności.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas trwania kontroli przez administratora, jeżeli zachodzi jedna z wymienionych w art. 18 RODO okoliczności, np. jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W przypadkach określonych w art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo żądać udostępnienia tych danych stronom trzecim.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, w myśl art. 7 ust. 3 RODO ma on prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Należy pamiętać, że wycofanie zgody jest skuteczne tylko na przyszłość i nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli podstawę prawną gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora) lub art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Nie przetwarzamy już tych danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wnoszenia skargi w organie nadzorczym (art. 77 RODO)

Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, użytkownik ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Prawa tego można dochodzić w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dochodzenie praw

O ile nie określono powyżej inaczej, w celu dochodzenia swoich praw należy napisać do Datenschutz@heinen.biz.

Kontakt

Kontakt z Heinen

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Heinen offers 24/7 service.
+49 4454 9782 120